Μαΐου 27, 2015

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ

Τι επίπτωση μπορεί να έχει ο εμβολιασμός των παιδιών με το πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο στον αντίστοιχο εμβολιασμό των ενηλίκων με το ίδιο εμβόλιο;

Σήμερα διατίθενται δυο εμβόλια για την προστασία ατόμων πάνω από 65 χρ. Το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό (PPV23) και το 13 - δύναμο συζευγμένο (PCV13). Να σημειωθεί ότι η επιδημιολογία της πνευμονιοκοκκικής νόσου (κυρίως διεισδυτικής - IPD) στα μεγάλα άτομα υφίσταται μεταβολές λόγω της έμμεσης επίδρασης του παιδικού εμβολιασμού. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όταν συστήνεται ο εμβολιασμός των άνω των 65 χρ. ατόμων.

Για να διευκρινήσουν το θέμα, Νορβηγοί ερευνητές μελέτησαν με μαθηματικό μοντέλο στρατηγικές πρόληψης της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου σε μεγάλα άτομα  συγκρίνοντας τη χορήγηση μόνο PPV23, μόνο PCV13 ή PCV13+PPV23 κατά την περίοδο 2014-2019. Προσδιόρισαν τον αριθμό ατόμων που χρειάζονται να εμβολιασθούν για να προφυλάξουν μία περίπωση ανά εποχή (NNV) για κάθε στρατηγική και εκτίμησαν την επίπτωση στη συχνότητα της διεισδυτικής νόσου αν αυξανόταν η εμβολιαστική κάλυψη κατά 28-45%.

Τι είδαν οι Νορβηγοί: η εφαρμογή εμβολιασμού με PCV13 στα παιδιά μείωσε την IPD συχνότητα στους άνω των 65 χρ. Το PCV13 στους ενήλικες θα μείωνε τη διεισδυτική νόσο κατά 71% (από 58 περιπτώσεις το 2014/15 σε 17 περιπτώσεις το 2018/19). Το PPV23 θα μείωνε αντίστοιχα κατά 32% την IPD (από 168 σε 115 περιπτώσεις). Εκείνο που θα αύξανε όμως ήταν η PCV13 NNV (περισσότερα εμβολιασμένα άτομα για προφύλαξη ενός ατόμου) και τούτο διότι θα μειωνόταν η συχνότητα της IPD απο τους τύπους του εμβολίου. Το 2018/19, η PCV13 NNV θα ήταν 5.3 φορές πάνω από την PPV23 NNV. Αυτό σημαίνει ότι θα περιοριζόταν η δυνατότητα προστασίας των ενηλίκων από το PCV13. Με τα δεδομένα αυτά καλύτερο αποτέλεσμα θα είχε η αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης με PPV23 παρά η προσθήκη PCV13 χωρίς αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης. Πιο αποτελεσματικός θα ήταν ο συνδυασμός PCV13 και PPV23 με αυξημένη εμβολιαστική κάλυψη, αλλά επειδή η δράση του PCV13 θα μειώνεται βαθμιαία,  το κέρδος του συνδυασμού θα ήταν οριακό το 2018/19.

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η μελέτη τους δείχνει την αναγκαιότητα αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης με PPV23 και την παραγωγή εμβολίων που θα προσφέρουν ευρύτερη προστασία.

Epidemics 2015 Jun; 11:24-31

Δεν υπάρχουν σχόλια: