Απριλίου 30, 2021

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον,

ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος,

τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας,

τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος·Δεν υπάρχουν σχόλια: