Νοεμβρίου 10, 2013

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ


Αναδρομική μελέτη από 43 νοσοκομεία των ΗΠΑ, διερεύνησε τη χρήση αντιβίωσης στενού φάσματος (αμπικιλλίνη ή πενικιλλίνη) ή ευρέος φάσματος (κεφτριαξόνη η κεφοταξίμη), σε παιδιά με πνευμονία. Από τη μελέτη αποκλείστηκαν παιδιά που χρειάστηκαν χειρουργική παρέμβαση ή εισαγωγή σε μονάδα  εντατικής νοσηλείας.
Η σύγκριση έδειξε ότι δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των  δυο κατηγοριών αντιβιοτικών, όσον αφορά τη μέση νοσηλεία, το κόστος νοσηλείας και το ποσοστό επανεισαγωγής των ασθενών στο νοσοκομείο.

Pediatrics, 28-10-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: