Απριλίου 20, 2020

COVID-19 ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ

Πάσχοντες από COVID-19 μπορεί να έχουν συλλοίμωξη από άλλα παθογόνα του αναπνευστικού σε ποσοστό έως 21%. 
Αυτό σε μία μελέτη μιας μόνο περιοχής. Φυσικά για εξαγωγή συμπερασμάτων απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες. 


JAMA, April 2020, doi:10.1001/jama.2020.6266 (οn line)Δεν υπάρχουν σχόλια: