Οκτωβρίου 29, 2015

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

Η πρώτη τυχαιοποιημένη διπλή-τυφλή μελέτη αντιμετώπισης λοιμώξεων από C. difficile με μεταμόσχευση κοπράνων, που έγινε σε δύο ιατρικά κέντρα της Ν. Υόρκης, έδωσε μικτά αποτελέσματα. Καλά στο ένα κέντρο, αλλά στο άλλο δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των ομάδων (μεταμόσχευση - placebo). 
Υποθέτουμε ότι θα διευκρινισθούν οι διαφορές αυτές με άλλες μελέτες ή με περαιτέρω ανάλυση των ερευνητών της παραπάνω μελέτης.
American College of Gastroenterology (ACG), 
2015 Annual Meeting: Abstract 6. Presented October 19, 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια: