Ιανουαρίου 11, 2016

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

Μελέτη του φάσματος της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας σε άτομα 60 χρ και άνω σε περιοχή της Ισπανίας έδειξε:

  • 27.200 άτομα 60 χρ και πάνω στη νότια Καταλωνία από 1/12/2008 έως 30/11/2011.
  • Σύνολο πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας 125 (16 βακτηριαιμικές, 109 μη βακτηριαιμικές).
  • Συχνότητα 0.21/1000 person-years για τις βακτηριαιμικές  και 1.45 για τις μη βακτηριαιμικές.
  • Θνητότητα 10.4% για τις βακτηριαιμικές και 10.1% για τις μη βακτηριαιμικές.
  • Πέντε οι συχνότεροι ορότυποι (types 3, 6C, 19A, 22F, 35B) - 64% του συνόλου των απομονωθέντων οροτύπων.
  • Το 73.1% των περιπτώσεων οφειλόντουσαν σε στελέχη του 23δύναμου εμβολίου και 53.6% σε στελέχη του 13 δύναμου εμβολίου
Οι συγγραφείς τονίζουν:
Το φορτίο της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας παραμένει αξιοσημείωτο (ειδικά σε πιο ηλικιωμένα άτομα και τρόφιμους ιδρυμάτων περίθαλψης) παρά το επί χρόνια δημόσιο πρόγραμμα αντιπνευμονιοκοκκικού εμβολιασμού.

Μed Clin (Barc) 2015 Dec 2. pii: S0025-7753(15)00566-7

Δεν υπάρχουν σχόλια: