Απριλίου 06, 2018

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή η αθάνατος, τότε τον άδην ενέκρωσας
τη αστραπή της Θεότητας · ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας,
πάσαι αι δυνάμεις των επουρανίων εκραύγαζον ·Ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.


Δεν υπάρχουν σχόλια: