Απριλίου 03, 2018

Μ. ΤΡΙΤΗ


Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας,
ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος, ἔρως τῆς ἁμαρτίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: