Απριλίου 28, 2016

ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΗΜΕΡΑ «Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου τῷ τιμίῳ σου αἵματι· 

τῷ σταυρῷ προσηλωθείς καί τῇ λόγχῃ κεντηθείς τήν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις· 

Σωτήρ ἡμῶν, δόξα σοι».Δεν υπάρχουν σχόλια: